اتوبوس اسكانیا درسا (DORSA SCANIA)

قیمت اجاره
اتوبوس اسكانیا درسا (DORSA SCANIA)
قیمت روزانه داخل شهر
8.500.000 تومان
قیمت روزانه خارج شهر
10.000.000 تومان