اتوبوس اسكانیا کلاسیک (CLASSIC SCANIA)

قیمت اجاره
اتوبوس اسكانیا کلاسیک (CLASSIC SCANIA)
قیمت روزانه داخل شهر
8.000.000 تومان
قیمت روزانه خارج شهر
9.500.000 تومان