اتوبوس مان 2000S MAN

کرایه S۲۰۰۰ اتوبوس مان از پی سپار
قیمت اجاره
اتوبوس مان 2000S MAN
قیمت روزانه داخل شهر
7.500.000 تومان
قیمت روزانه خارج شهر
9.000.000 تومان