اتوبوس مان 440 07R MAN

قیمت اجاره
اتوبوس مان 440 07R MAN
قیمت روزانه داخل شهر
9.000.000 تومان
قیمت روزانه خارج شهر
10.500.000 تومان