اتوبوس ولوو R7B VOLVO

قیمت اجاره
اتوبوس ولوو R7B VOLVO
قیمت روزانه داخل شهر
7.500.000 تومان
قیمت روزانه خارج شهر
8.500.000 تومان