اتوبوس ولوو R9B VOLVO

کرایه اتوبوس ولوو B9R از پی سپار
قیمت اجاره
اتوبوس ولوو R9B VOLVO
قیمت روزانه داخل شهر
8.000.000 تومان
قیمت روزانه خارج شهر
9.500.000 تومان