میدل باس پیشرو (PISHRO)

قیمت اجاره
میدل باس پیشرو (PISHRO)
قیمت روزانه داخل شهر
7.300.000 تومان
قیمت روزانه خارج شهر
8.300.000 تومان