میدل باس یوتانگ (YUTONG)

قیمت اجاره
میدل باس یوتانگ (YUTONG)
قیمت روزانه داخل شهر
7.000.000 تومان
قیمت روزانه خارج شهر
8.000.000 تومان